Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

NGC 7129

NGC7129

1200 x 900
1600 x 1200
2800 x 2100

Dades

Objecte/Títol: NGC 7129
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astrodon LRGB
Òptica: TMB/APM 80/480 + Borg DG-L 0,85x
Muntura: Takahashi EM-200 Temma-2
Guiatge: 
Atik-16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 13 x 600" bin 1x1 filtre L
                           12 x 300" bin 1x1 filtre R
                           12 x 300" bin 1x1 filtre G
                           10 x 300" bin 1x1 filtre B
Calibratge: Masterbias + Masterflat + Bad Pixel Mapping
Captura: MaximDL, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-30ºC
Tractament: MaximDL5 + PhotoShop CS5
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 08-08-2013
Observacions: Petita nebulosa de reflexió ubicada al centre de la constel·lació de Cefeu. L'acompanya el cúmul obert NGC7142, algunes nebuloses fosques i tot el camp està ple de núvols de gas rogencs típics d'aquesta regió del cel.